ภาควิชา/หน่วยงาน : ชื่อ - นามสกุล :
  สาขาเชี่ยวชาญพิเศษ :
  ความชำนาญ/ความสนใจพิเศษ :
   
ทุกภาควิชา/หน่วยงาน
ชื่อ - นามสกุล
ภาควิชา/หน่วยงาน
โทรศัพท์
E-mail
ฉัตรชัย ป้องเขตร ไม่ระบุ
กระบวน วัฒนปรีชานนท์ พฤกษศาสตร์ 0-2218-5499 Krabuan.W@Chula.ac.th
ชุมพล คุณวาสี พฤกษศาสตร์ 218-5502 Chumpol.K@Chula.ac.th
ทวีศักดิ์ บุญเกิด พฤกษศาสตร์ 218-5505 thawees.b@chula.ac.th
บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ พฤกษศาสตร์ 218-5496 Boonthida.K@Chula.ac.th
พงศ์ธาริน โล่ห์ตระกูล พฤกษศาสตร์ 2185497 Pongtharin.L@Chula.ac.th
พัชรา ลิมปนะเวช พฤกษศาสตร์ 218-5490 Patchra.L@Chula.ac.th
พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ พฤกษศาสตร์ 218-5478 Pipat.P@Chula.ac.th
มุกดา คูหิรัญ พฤกษศาสตร์ 218-5493 Mukda.K@Chula.ac.th
เยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์ พฤกษศาสตร์ 218-5479
เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ พฤกษศาสตร์ 218-5480 Ruengwit.B@Chula.ac.th
วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล พฤกษศาสตร์ 218-5482 Warawut.C@Chula.ac.t
วราลักษณ์ เกษตรานันท์ พฤกษศาสตร์ 2185499 Waraluk.T@Chula.ac.th
ศุภจิตรา ชัชวาลย์ พฤกษศาสตร์ 2185497 Supachitra.C@Chula.ac.th
สุมิตรา คงชื่นสิน พฤกษศาสตร์ 218-5491 Sumitra@sc.Chula.ac.th
หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ พฤกษศาสตร์ 218-5495 Hunsa.P@Chula.ac.th
กิรณันต์ รัตนธรรมพันธ์ ฟิสิกส์ 02-2185210 kiranant@hotmail.com
ขจรยศ อยู่ดี ฟิสิกส์ 02-2185116 Kajorn@sc.chula.ac.th
เจษฎา สุขพิทักษ์ ฟิสิกส์ 02-2185109 jessada.s@chula.ac.th
ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์ ฟิสิกส์ 02-2185110 chatchai@sc.chula.ac.th